IntegritetspolicyPersonuppgiftsansvarig


Fridenfeldt & Partner AB, 556894-6809 Edavägen 37, 74193 Knivsta är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • Du kontaktar oss via telefon, hemsida eller sociala medier
 • Du beställer någon av våra tjänster och blir kund till oss

 

Därför behandlar vi dina personuppgifter


Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig om du väljer att bli kund hos oss. För att vi ska kunna hantera din beställning samt kunna fakturera dig.

 

Personuppgifter som vi behandlar


 • Namn
 • Kontaktuppgifter; adress, e-post och telefonnummer
 • Köpinformation, vilken tjänst du vill köpa av oss och uppgifter vi behöver för att kunna utföra tjänsten
 • Personnummer vid nyttjande av RUT-avdrag
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation

 

Vilka delar vi personuppgifter med


För att kunna erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att det dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara;

 • Affärssystembolag
 • Redovisningsbyrå
 • Underentreprenörer


Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att inte vi styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel på självständigt personuppgiftsansvariga kan vara;

 • Skatteverket
 • Bolagsverket

 

Överföring till tredje land


Om personuppgifter överförs till, eller åtkomst möjliggörs från, plats utanför EU/EES ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, till exempel EU-kommissionens modellklausuler. Den Personuppgiftsansvarige ger Personuppgiftsbiträdet mandat att för Personuppgiftsansvariges räkning ingå EU-kommissionens modellklausuler med underbiträden.

Lagring av personuppgifter


Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.


 • Vi sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy.
 • Dina uppgifter kommer att sparas av ekonomiska skäl för att kunna spåra din betalningshistorik och i enlighet med bokföringslagen, sju (7) år plus innevarande år.

 

Dina rättigheter


I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kort beskrivit vilka rättigheter du har. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.


 • Rätt till registerutdrag. Detta innebär att du får tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.
 • Rätt till rättelse. Detta innebär att du kan begära att dina personuppgifter skall rättas i de fall uppgifterna är felaktiga.
 • Rätt att dra tillbaka medgivande. Detta innebär att du alltid har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss.
 • Rätt till radering. Detta innebär att du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling. Detta innebär att du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis i det fall där du bestrider uppgifternas korrekthet.
 • Rätt att invända mot behandling. Detta innebär att du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Det kan dock finnas undantag för denna rättighet.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsförings-ändamål.
 • Du har rätt att inge klagomål. Detta innebär att du har rätt att lämna klagomål till

  Integritetsskyddsmyndigheten.

 • Rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att sedan kunna överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

 

Kontakt


Om du vill du veta mer om vår integritetspolicy, eller nyttja dina rättigheter kring dina personuppgifter, så kontaktar du oss via mail; info@fridenfeldt.se